RAW RICE 100 KG RATES

JAI SRIRAM STEAM NEW 6000/6500
RNR STEAM NEW 5400/5800
SONA STEAM NEW 4400/4800
RB STEAM 4200/4400
STEAM SONA 4600/4800
SONA STEAM BROKEN 2900/3000
JAI SRIRAM STEAM 6000/6200
NEW RNR 5400/5600