RAW RICE 100kg RATES

JAI SRIRAM STEAM NEW 6000/6500
RNR STEAM NEW 5300/5800
SONA STEAM NEW 4300/4600
RB STEAM 4200/4300

STEAM SONA 4500/4700
SONA STEAM BROKEN 2900
JAI SRIRAM STEAM 6100/6200
NEW RNR 5600/5800: