RAW RICE 100 KG RATES

JAI SRIRAM STEAM NEW 6100/6600
RNR STEAM NEW 5600/5900
SONA STEAM NEW 4400/4800
RB STEAM 4300/4400:

STEAM SONA 4500/4700
SONA STEAM BROKEN 2900
JAI SRIRAM STEAM 6100/6200
NEW RNR 5600/5800: