RAW RICE 100 KG RATES

JAI SRIRAM STEAM NEW 6500/6800
RNR STEAM NEW 5600/6000
SONA STEAM NEW 4400/4800
RB STEAM 4300/4500
STEAM SONA 4800/5000
SONA STEAM BROKEN 2900
JAI SRIRAM STEAM 6700/6800
NEW RNR 6000/6200