RAW RICE 100 KG RATES

JAI SRIRAM STEAM NEW 6500/6700
RNR STEAM NEW 5700/6000
SONA STEAM NEW 4400/4700
RB STEAM 4150/4250
STEAM SONA 4800/5000
SONA STEAM BROKEN 2900
JAI SRIRAM STEAM 6800/6900
NEW RNR 6000/6200